Compostela máis igualitaria e xusta, amigable para as persoas maiores, integradora das diversidades, saudable, socialmente responsable, solidaria e con servizos accesibles para todas as persoas

O Concello aposta por políticas sociais e de saúde públicas, universais, de calidade, integrais e solidarias, priorizando os programas de prevención, promoción e desenvolvemento da autonomía persoal e saúde.

Promove políticas de integración e normalización dos dereitos de todas as persoas. Tratase de que todas as persoas que vivan, traballen ou se acheguen a Compostela poidan desfrutar de todos os recursos e servizos que lle permitan levar unha vida digna. Así, canalízanse os medios e recursos suficientes para facilitar que as condicións de vida (ingresos, vivenda, servizos básicos, servizos educativos e de saúde…) sexan equiparables ás do cidadán medio e cidadá media e permitan o maior desenvolvemento das capacidades e competencias persoais.

Entre as súas funcións está tamén a coordinación e corresponsabilidade política e técnica na loita contra todas as formas de exclusión e discriminación, implicando a todas as áreas municipais, concellos limítrofes, outras institucións públicas e as ONG´s implicadas na loita contra a pobreza e exclusión en Santiago de Compostela.